21.09
2018

Ulica Wysockiego w Przemyślu - I ETAP

loga unijne.png


Zakończono pierwszy etap rozbudowy odcinka ulicy Wysockiego w Przemyślu w km od 3+360 do 4+559,69, który był realizowany 
w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl”

Inwestycja współfinansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

 

Rozbudowa ulicy Wysockiego na odcinku o długości ok. 1 200mb. polegała na:

1.        korekcie przebiegu trasy wraz z poszerzeniem jezdni ulicy do 7,0m,  

2.        budowie chodników z kostki brukowej betonowej:

-       lewostronny o szerokości 2,0m na całej długości odcinka wzdłuż jezdni,

-       prawostronny o szerokości 1,5m, na odcinku o długości ok. 550mb. za ścieżką rowerową

3.        budowie ścieżki rowerowej prawostronnej z kostki brukowej betonowej o szerokości:

-     2,0m na odcinku o długości ok. 550mb.,

-     2,5m na odcinku ok. 650mb.,

4.        budowie czterech zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej

5.        budowie czterech wiat przystankowych o lekkiej konstrukcji stalowej i poliwęglanowej,

6.        przebudowie i budowie zjazdów drogowych,

7.        przebudowie istniejących skrzyżowań,

8.        budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na całej długości rozbudowywanego odcinka,

9.        budowie oświetlenia ulicznego na całej długości odcinka – wybudowano 39szt. latarni oświetleniowych,

10.    przebudowie i zabezpieczeniu urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kolidującym z inwestycją,

11.    wycięciu drzew z terenu pasa drogowego, kolidujących z inwestycją.

×

Wyszukaj w serwisie