Flaga i Godło PL.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

„Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego
w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką
do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego”

 

Dofinansowanie: 
2 480 463,00

 

Całkowita wartość inwestycji
4 960 927,34

Inwestor:

Herb Przemyśl.jpeg

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Wykonawca robót budowlanych:

Logo Strabag.jpeg

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

Nadzór inwestorski nad robotami drogowymi:

BPD_T.Cioch.jpeg

Biuro Projektów Drogowych 
mgr inż. Tadeusz Cioch

ul. Piotra Kmity 4/5, 37-700 Przemyśl

Planowane zakończenie robót

31.10.2021r.

 

Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje wykonanie:

 • wymiany istniejącej nawierzchni chodników z płyt betonowych na nową z kostki brukowej betonowej,
 • nawierzchni opaski z kostki brukowej betonowej,
 • warstw konstrukcyjnych podbudowy,
 • warstwy wiążącej i ścieralnej z mas mineralno – bitumicznych,
 • wymiany istniejącej nawierzchni na zatokach autobusowych,
 • wymiany istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
 • odcinkowego umocnienia skarp drogowych,
 • wymiany istniejących wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
 • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,
 • montażu barier energochłonnych,
 • montażu poręczy ochronnych dla ruchu pieszego,
 • wyniesionych przejść dla pieszych,
 • wymiany opraw oświetleniowych.
 

Zakres rzeczowy inwestycji

 • Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej numer 2126R klasy Z na długości: 1 687 mb.
 • Przekrój odcinka drogi: 1x2.
 • Szerokość pasa ruchu: min. 3,5 m.
 • Szerokość jezdni: od 7,00 m do 8,00 m.
 • Długość remontowanych chodników: 1 868 mb.
 • Wymiana istniejących studzienek ściekowych wraz z przykanalikami:34 szt.
 • Liczba remontowanych zatok autobusowych: 3 szt.
 • Montaż barier energochłonnych: 247 mb.
 • Montaż barier dla ruchu pieszego: 309 mb.
 • Wyniesione przejścia dla pieszych: 2 szt.
 • Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe typu LED: 58 szt.
 

Cele inwestycji

Dzięki zrealizowanej inwestycji w znacznym stopniu poprawi się dostępność do terenów inwestycyjnych znajdujących się w ciągu ulicy Marcina Bielskiego o szacunkowej powierzchni 24,05 ha (zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, tereny sportowo-rekreacyjne i usługowe). Na terenach przyległych do drogi znajduje się największe osiedle domów wielorodzinnych w Przemyślu. Remont tej drogi umożliwi łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do przedszkoli, szkół, kościołów, marketów, sklepów, oddziału poczty oraz ułatwi dostęp do atrakcji turystycznych Twierdzy Przemyśl z I Wojny Światowej m. in.: Bateria XVIIa „Browar”, Bateria XVIIb Dynamit, Fort XVII Ostrów.

Droga powiatowa nr 2126 R w ciągu której zlokalizowana jest ul. Marcina Bielskiego w Przemyślu będąca przedmiotem inwestycji wpisuje się w sieć podstawowego układu komunikacyjnego. Stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 884 (Przemyśl - Domaradz) z drogą powiatową nr 2103 R (ulice I. Paderewskiego i J. Wysockiego).

Zadanie przewiduje remont jezdni, ciągów pieszych i 3 sztuk zatok autobusowych oraz wykonanie 2 sztuk wyniesionych przejść dla pieszych. Inwestycja przyczyni się do poprawy płynności ruchu drogowego i dostępności komunikacyjnej, zapewniając bezpieczeństwo i komfort podróży użytkowników drogi. Z uwagi na duże zróżnicowanie wysokościowe terenu (wysokie skarpy) zostaną zamontowane bariery dla ruchu pieszego oraz bariery energochłonne dla ruchu kołowego. Jednym z celów realizacji inwestycji jest również bezpośrednia poprawa obsługi komunikacyjnej dla istniejącej zabudowy osiedlowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej.

 
tablica_120x80_fundusz_celowy Bielskiego.jpeg
 

Dokumentacja fotograficzna - 
przed realizacją inwestycji

 

 

×

Wyszukaj w serwisie