PL   

Ochrona Danych

Uwaga!
ZMIANA DRUKÓW NA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO.

 Z dniem 25 maja 2018r. powołany został Inspektor ochrony danych (IOD).

 Kontakt do IOD:

  • Krzysztof Sobczuk
  • tel.:            16 679 03 35 wew. 207
  • mail:          ochronadanych@zdm-przemysl.com

 KLAUZULA INFORMACYJNA

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1  oraz zgodnie
z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.         Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1,
37-700 Przemyśl – kontakt: telefoniczny: 16 679 03 35;, mailowy: sekretariat@zdm-przemysl.com;

2.         W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych,
za pośrednictwem poczty elektronicznej: ochronadanych@zdm-przemysl.com lub telefoniczne: 16 679 03 35 wew. 207,
w godzinach pracy ZDM.

3.         Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do realizacji składanych wniosków, zawartych umów z kontrahentami, wypełniania obowiązków w ramach prowadzonej działalności statutowej, jako miejska jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, a także dochodzenia należności publicznoprawnych.

4.         Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującymi u Administratora, w którym dokonano rozpatrzenia wniosku.

5.         W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,-  prawo do sprostowania danych osobowych, - prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, - prawo do przenoszenia danych, - prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6.         Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych,  - przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.         W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8.         Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa między stronami.

9.         Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia wniosku i realizacji zleconego zadania.

10.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych, dane te mogą być udostępnione innym odbiorcom i kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być: podmioty upoważnione do odbioru danych w ramach zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, podmioty organizacyjne Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Prezydent Miasta Przemyśla, podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

11.      Pani/Pana dane osobowe ze zbioru danych „Monitoring” będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu zapewnienia należytego dozoru miejsc monitorowanych oraz zwiększenia bezpieczeństwa wokół obiektów należących do ZDM w Przemyślu. Okres przechowywania danych z systemów rejestrujących obraz video to 4 dni.