PL   

Procedury związane z wydaniem zezwolenia na lokalizację zjazdu drogowego

Uwaga!
ZMIANA DRUKÓW NA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO.

 

Należy złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć następujące dokumenty:

 

1.     Kopia ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

2.     2 egz. (1egz. do zwrotu) projektu budowlanego zjazdu, opracowanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

3.     1 egz. aktualnych wypisów z ewidencji gruntów m. Przemyśla na działki będące przedmiotem uzgodnienia wraz z kopią map ewidencyjnych.

4.     Kserokopia aktualnego protokołu uzgodnienia inwestycji przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – przy Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, wraz z projektem zagospodarowania terenu.

5.     Upoważnienie Inwestora do występowania w jego imieniu przed organami administracji terenowej w postępowaniach administracyjnych.