PL   

Procedury związane z wydaniem zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów budowlanych nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu (np. ogrodzenia, reklamy)

Uwaga!
ZMIANA DRUKÓW NA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO.

 

Należy złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć następujące dokumenty:

 

1.  2 egz. (1egz. do zwrotu) mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją planowanej inwestycji.

2.  1 egz. aktualnych wypisów z ewidencji gruntów m. Przemyśla na działki będące przedmiotem uzgodnienia wraz z kopią map ewidencyjnych
z naniesioną lokalizacją planowanej inwestycji.

3.  Dokumentację projektową do wglądu.

4.  Upoważnienie Inwestora do występowania w jego imieniu przed organami administracji terenowej w postępowaniach administracyjnych.