PL   

Procedury związane z wydaniem zezwolenia na przejazd ponadnormatywny

Uwaga!
ZMIANA DRUKÓW NA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO.

 

Pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi, wymiary oraz masa z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla danej drogi.

Ruch pojazdu lub zespołu pojazdów nienormatywnych jest dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia. Zezwolenie takie wydaje się, gdy warunki techniczne dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich umożliwiają wyznaczenie trasy przejazdu.

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się w przypadku przewożenia przez ten pojazd ładunków, które ze względu na swój charakter nie mogą być podzielone.

W celu uzyskania zezwolenia wnioskodawca powinien złożyć pisemny wniosek do organu wydającego zezwolenie.

Zezwolenie wydaje się na ponumerowanych drukach ścisłego zarachowania.