Ogólne RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl – kontakt telefoniczny: 16 679 03 35; kontakt e-mail: .
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt telefoniczny: 16 679 03 35 wew. 207; kontakt e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w ramach prowadzonej działalności statutowej jako miejska jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Przemyślu w celu prowadzenia działań zmierzających do realizacji i wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach prowadzonej działalności statutowej jak również dochodzenia należności publicznoprawnych w celu załatwienia Pani/Pana sprawy.
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, dane te mogą być udostępnione innym odbiorcom i kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być: podmioty upoważnione do odbioru danych w ramach zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, podmioty organizacyjne Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Prezydent Miasta Przemyśla, usługodawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zawartych umów, podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów oraz procedur wewnętrznych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą  ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu,
  2. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
 9. Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO:
  1. ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w którym zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • cofnie Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  2. nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych  jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
   • do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
   • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.
Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk

Na skróty