Flaga i Godło PL.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

„Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego
w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką
do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego”

 

Dofinansowanie: 
2 480 432,00

 

Całkowita wartość inwestycji po realizacji
4 960 864,60

Inwestor:

Herb Przemyśl.jpeg

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Wykonawca robót budowlanych:

Logo Strabag.jpeg

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Nadzór inwestorski:

BPD_T.Cioch.jpeg

Biuro Projektów Drogowych 
mgr inż. Tadeusz Cioch

ul. Piotra Kmity 4/5 
37-700 Przemyśl

 

Zakończenie robót budowlanych

29.10.2021r.

Odbiór końcowy robót

17.11.2021r.

 

W ramach realizacji zadania:

 • wyremontowano odcinek ulicy o długości 1 687mb,
 • wbudowano 1300t mieszanki mineralno – bitumicznej,
 • ułożono 3 500m2 nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej,
 • wymieniono 34szt. studzienek ściekowych wraz z przykanalikami,
 • wyremontowano nawierzchnię 3 zatok autobusowych,
 • zamontowano 247mb. barier energochłonnych oraz 309mb. barier dla ruchu pieszego,
 • wykonano 2szt. wyniesionych przejść dla pieszych,
 • wymieniono 58szt. opraw oświetleniowych na nowe typu LED,
 • wyremontowano 7 szt. skrzyżowań z drogami publicznymi tj.: ulicami: Grunwaldzką, Daszyńskiego, M. Słabego, Kadyi, Szańce, Malawskiego i Sikorskiego,

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego
dla zrealizowanego odcinka ulicy Bielskiego

PDFProjekt Stałej Organizacji Ruchu Drogowego - Bielskiego.pdf

 

 
Planowane koszty inwestycji.
tablica_120x80_fundusz_celowy Bielskiego.jpeg

Zakres zrealizowanych robót budowlanych objął wykonanie:

 • nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej,
 • nawierzchni opaski z kostki brukowej betonowej,
 • warstw konstrukcyjnych podbudowy,
 • warstwy wiążącej i ścieralnej z mas mineralno – bitumicznych,
 • wymiany istniejącej nawierzchni na zatokach autobusowych,
 • wymiany istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
 • odcinkowego umocnienia skarp drogowych,
 • wymiany istniejących wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
 • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,
 • montażu barier energochłonnych,
 • montażu poręczy ochronnych dla ruchu pieszego,
 • wyniesionych przejść dla pieszych,
 • wymiany opraw oświetleniowych.

Zakres rzeczowy inwestycji

 • Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej numer 2126R klasy Z na długości: 1 687 mb.
 • Przekrój odcinka drogi: 1x2.
 • Szerokość pasa ruchu: min. 3,5 m.
 • Szerokość jezdni: od 7,00 m do 8,00 m.
 • Długość remontowanych chodników: 1 868 mb.
 • Wymiana istniejących studzienek ściekowych wraz z przykanalikami:34 szt.
 • Liczba remontowanych zatok autobusowych: 3 szt.
 • Montaż barier energochłonnych: 247 mb.
 • Montaż barier dla ruchu pieszego: 309 mb.
 • Wyniesione przejścia dla pieszych: 2 szt.
 • Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe typu LED: 58 szt.
 

Cele inwestycji

Dzięki zrealizowanej inwestycji w znacznym stopniu poprawiła się dostępność do terenów inwestycyjnych znajdujących się w ciągu ulicy Marcina Bielskiego o szacunkowej powierzchni 24,05 ha (zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, tereny sportowo-rekreacyjne i usługowe). Na terenach przyległych do drogi znajduje się największe osiedle domów wielorodzinnych w Przemyślu. Remont tej drogi umożliwił łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do przedszkoli, szkół, kościołów, marketów, sklepów, oddziału poczty oraz ułatwi dostęp do atrakcji turystycznych Twierdzy Przemyśl z I Wojny Światowej m. in.: Bateria XVIIa „Browar”, Bateria XVIIb Dynamit, Fort XVII Ostrów.

Droga powiatowa nr 2126 R w ciągu której zlokalizowana jest ul. Marcina Bielskiego w Przemyślu będąca przedmiotem inwestycji wpisuje się w sieć podstawowego układu komunikacyjnego. Stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 884 (Przemyśl - Domaradz) z drogą powiatową nr 2103 R (ulice I. Paderewskiego i J. Wysockiego).

Jednym z celów realizacji inwestycji jest również bezpośrednia poprawa obsługi komunikacyjnej dla istniejącej zabudowy osiedlowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej.

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 24-05-2022 09:15

Na skróty