Flaga i Godło PL.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z"
- zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu
w km 2+164,40-4+559,69 wraz z odwodnieniem,
oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem
pozostałej infrastruktury technicznej

- ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00"

 

Dofinansowanie: 
2 591 262,00

Całkowita wartość inwestycji
7 783 035,51

Inwestor:

Herb Przemyśl.jpeg

logo.png

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

 

Wykonawca robót budowlanych:

Logo Strabag.jpeg

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków


 

Nadzór inwestorski nad robotami drogowymi:

Ekotrans.jpeg

EKOTRANS laboratorium drogowe Hanna Kic
ul. Łazy Kostkowskie 25A, 37-500 Jarosław

Zakończenie robót

30.11.2022r.

W ramach projektu wykonano rozbudowę ulicy Wysockiego w Przemyślu na długości 536 mb. polegającą na:

 • korekcie przebiegu trasy wraz z poszerzeniem jezdni ulicy do 7,0m,

 • budowie chodników z kostki brukowej betonowej:

  • lewostronny o szerokości 2,0m na całej długości odcinka wzdłuż jezdni,

  • prawostronny o szerokości 1,5m, na całej długości odcinka za ścieżką rowerową,

 • budowie ścieżki rowerowej prawostronnej z nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0m na odcinku o długości ok. 536mb,

 • przebudowie i budowie zjazdów drogowych,

 • przebudowie istniejących skrzyżowań,

 • budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na całej długości rozbudowywanego odcinka,

 • budowie oświetlenia ulicznego na całej długości odcinka w ilości 17szt. latarni oświetleniowych,

 • przebudowie i zabezpieczeniu urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kolidującym z inwestycją,

 • wycięciu drzew z terenu pasa drogowego, kolidujących z inwestycją.

Tablica Informacyjna RFRD Wysockiego III etap.jpeg

Dokumentacja fotograficzna - 
po realizacji inwestycji

 

 

Dokumentacja fotograficzna - 
przed realizacją inwestycji

 

 

 

 

 

W latach 2017 – 2018r.

został zrealizowany I etap inwestycji (1200mb.), który był współfinansowany
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

W latach 2018 – 2019r.

został zrealizowany II etap inwestycji (660mb.), który był współfinansowany
z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

 

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 29-03-2023 11:51

Na skróty