Opis procedur

Procedury związane z wydaniem zezwolenia na przejazd ponadnormatywny

Pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi, wymiary oraz masa z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla danej drogi.

Ruch pojazdu lub zespołu pojazdów nienormatywnych jest dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia. Zezwolenie takie wydaje się, gdy warunki techniczne dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich umożliwiają wyznaczenie trasy przejazdu.

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się w przypadku przewożenia przez ten pojazd ładunków, które ze względu na swój charakter nie mogą być podzielone.

W celu uzyskania zezwolenia wnioskodawca powinien złożyć pisemny wniosek do organu wydającego zezwolenie. Wzór wniosku w zakładce "WNIOSKI". 

Przed planowanym przejazdem - zezwolenie musisz mieć w pojeździe podczas przejazdu.

Za zezwolenie w kategorii II opłaty wynoszą:

  • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  • 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  • 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
  • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

Zezwolenie wydaje się na ponumerowanych drukach ścisłego zarachowania.

 

Procedury związane z wydaniem zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów budowlanych nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu (np. ogrodzenia, reklamy)

Należy złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć następujące dokumenty:

1.  2 egz. (1 egz. do zwrotu) mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją planowanej inwestycji.

2.  1 egz. aktualnych wypisów z ewidencji gruntów m. Przemyśla na działki będące przedmiotem uzgodnienia wraz z kopią map ewidencyjnych 
z naniesioną lokalizacją planowanej inwestycji.

3.  Dokumentację projektową do wglądu.

4.  Upoważnienie Inwestora do występowania w jego imieniu przed organami administracji terenowej w postępowaniach administracyjnych.

 

Procedury związane z wydaniem zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu

Należy złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć następujące dokumenty:

1.     2 egz. (1 egz. do zwrotu) aktualnej mapy do celów projektowych z naniesioną lokalizacją planowanej inwestycji przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

2.     1 egz. aktualnych wypisów z ewidencji gruntów m. Przemyśla na działki będące przedmiotem uzgodnienia wraz z kopią map ewidencyjnych 
z naniesioną lokalizacją planowanej inwestycji przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

3.     Kserokopia aktualnego protokołu uzgodnienia inwestycji przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – przy Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

4.     Dokumentację budowlaną do wglądu.

5.     Upoważnienie Inwestora do występowania w jego imieniu przed organami administracji terenowej w postępowaniach administracyjnych.

 

Procedury związane z wydaniem zezwolenia na lokalizację zjazdu drogowego

Należy złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć następujące dokumenty:

1.     Kopia ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

2.     2 egz. (1 egz. do zwrotu) projektu budowlanego zjazdu, opracowanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

3.     1 egz. aktualnych wypisów z ewidencji gruntów m. Przemyśla na działki będące przedmiotem uzgodnienia wraz z kopią map ewidencyjnych.

4.     Kserokopia aktualnego protokołu uzgodnienia inwestycji przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – przy Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, wraz z projektem zagospodarowania terenu.

5.     Upoważnienie Inwestora do występowania w jego imieniu przed organami administracji terenowej w postępowaniach administracyjnych.

 

Procedury związane z wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń

Należy złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć następujące dokumenty:

1.     plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją urządzenia,

2.     pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.

 

Procedury związane z wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia reklamy, handlu, kiosków, garaży, ogródków sezonowych, kopert i innych

Uchwała Nr 29/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15-03-2021  - obowiązuje od 10.04.2021 r.
zmieniająca Załącznik do Uchwały nr 260/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla

PDFUchwała Nr 29/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15-03-2021 zmieniająca Załącznik do Uchwały nr 260/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla (104,03KB)


Uchwała nr 260/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla

PDFUchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg na terenie miasta Przemyśla (976,95KB)


Uchwała nr 40/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2020 r. - obowiązuje do 14.07.2020 r.
zmieniająca Załącznik do Uchwały nr 260/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla.

PDFUchwała 40-2020 Rady Miejskiej w Przemyślu.pdf (57,37KB)


Uchwała nr 63/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 5 czerwca 2020 r. - obowiązuje od 15.07.2020 r.
zmieniająca Załącznik do Uchwały nr 260/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla.

PDFUchwała 63-2020 Rady Miejskiej w Przemyślu.pdf (71,83KB)


Uchwała nr 77/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lipca 2020 r. - obowiązuje od 03.09.2020 r.
zmieniająca Załącznik do Uchwały nr 260/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla.

PDFUchwała 77-2020 Rady Miejskiej w Przemyślu.pdf (415,01KB)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu,

2. projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego,

3. plan sytuacyjny pasa drogowego przewidzianego do zajęcia w skali 1:500 wraz z planowanym do wykonania urządzeniem x 3 egzemplarze w przypadku prowadzenia robót (1 egzemplarz w przypadkach pozostałych),

4. ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenie,

5. upoważnienie inwestora na wykonawcę,

6. oświadczenie gestora sieci w sprawie ponoszenia opłaty rocznej 
za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym po jego wbudowaniu (wniosek na zajęcie pasa drogowego na umieszczenie urządzeń),

7. opłata skarbowa – 17,00 zł - za upoważnienie lub pełnomocnictwo,

8. ksero wpisu o działalności gospodarczej lub ksero KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

9. ksero uzgodnienia, postanowienia ZDM ( do wglądu),

10. harmonogram robót (dot. robót prowadzonych etapami),

11. projekt reklamy ( treść, kolorystyka, wymiary ) z zaznaczeniem – reklama jednostronna lub obustronna

UWAGA! – termin umieszczenia baneru nad jezdnią max.14 dni

12. zgodę właściciela budynku w przypadku umocowania baneru reklamowego nad jezdnią

UWAGA:

Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego. Może to nastąpić po protokolarnym przejęciu terenu i uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

 

Parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Przemyśla

Uchwała Nr 66/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty.

PDFUchwała Rady Miejskiej w Przemyślu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla (627,33KB)
 

 Uchwała Nr 116/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty.

PDFUchwała Rady Miejskiej w Przemyślu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla (341,13KB)
 

 Uchwała Nr 324/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty.

PDFUchwała Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla (1,02MB)
 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 Abonament typu A - koszt: 80 zł miesięcznie.

1) abonament wydawany na okaziciela - brak wymaganych dokumentów.

 Abonament typu A 1 - koszt: 8 zł miesięcznie.

1) dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość

2) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy z podaniem okresu tego pobytu, wydane przez właściwy organ

3) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament

4) umowa użyczenia pojazdu ,na który ma być wydany abonament-w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku

5) umowa kupna -sprzedaży pojazdu ,umowa leasingu, umowa kredytu na zakup pojazdu

6) akt własności lokalu

  Abonament typu A 2 - koszt: 40 zł miesięcznie.

1) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament

2) umowa zawarta z pracownikiem ,że pracodawca pokrywa koszty użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych ze wskazaniem okresu obowiązywania

 Abonament typu A 3 - koszt: 20 zł miesięcznie.

1) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament

2) umowa zawarta z pracownikiem ,że pracodawca pokrywa koszty użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych ze wskazaniem okresu obowiązywania

UWAGA:

Abonament wydaje się na okres nieprzekraczający jednego roku kalendarzowego.

×

Wyszukaj w serwisie