Utrzymanie zimowe

Plan zimowego utrzymania dróg miasta Przemyśla w sezonie zimowym 2023/2024

PDFWyciąg z Planu Akcji Zimowej 2023-2024.pdf

 

WYKAZ TELEFONÓW AWARYJNYCH DLA MIASTA PRZEMYŚLA

 

DYSPOZYTORZY AZ 
numer telefonu stacjonarnego:

16 733 88 40

 

numer telefonu komórkowego:

795 597 971

   
Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu
DYSPOZYTORZY telefon czynny całodobowo

795 597 971

  16 733 88 40
  16 733 88 41
adres e-mail akcjazima@zukprzemysl.pl
------------------------------------------------------------------------------------
   
telefony czynne w dni pracujące w godzinach od 7:00 do 15:00.
   
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu 16 679 03 35 do 38  (fax. wew. 222)
   
SEKRETARIAT  16 679 03 35 wew. 204
   
Inspektorzy nadzoru  ZDM jezdnie  16 679 03 35  wew. 107
Inspektorzy nadzoru ZDM chodniki parkingi  16 679 03 35 wew. 110
   
   
Urząd Miejski w Przemyślu:  
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg 16 675 20 67
Wydział Zarządzania Kryzysowego 16 678 64 34
   
Komenda Miejska Policji w Przemyślu 16 677 33 99,                 997
Straż Miejska w Przemyślu  16 676 70 70,                 986
PWiK w Przemyślu 16 678 24 64,                 994
PGM w Przemyślu   16 678 66 37
Pogotowie Energetyczne 16 676 30 00,                 991
Dyspozytor MZK 16 678 60 69
Dyspozytor PKS   16 678 91 84

oszronienieZDM.png

 

Plan zimowego utrzymania dróg miasta Przemyśla obejmuje ulice zarządzane przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów w strefie płatnego parkowania oraz zatok i przystanków komunikacji miejskiej.

Zimowe utrzymanie  dróg (ZUD) są to czynności, których celem jest zapewnienie bezpiecznej przejezdności jezdni i chodników oraz ograniczenie zakłóceń i utrudnień ruchu kołowego i pieszego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem,  marznącej mżawki lub śliskością zimową nawierzchni. Do utrzymania zimowego zalicza się:

  • usuwanie śniegu,
  • zwalczanie śliskości zimowej poprzez likwidowanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przez stosowanie środków chemicznych, materiałów kamiennych, lub ich mieszanek.

Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przejmuje na siebie obowiązek utrzymania przejezdności jezdni i chodników, oraz zmniejszenia lub ograniczenia utrudnień ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi. Dlatego też, musi utrzymywać w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środki transportowe i sprzętowe wraz
z osprzętem przewidziane do zwalczania skutków zimy, jak również musi zapewnić skład osobowy oraz posiadać dostęp do materiałów kamiennych i soli. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek wykonania niedostatecznego, niezgodnego z wymogami określonymi w planie ZUD. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania nawierzchni jezdni i ciągów pieszych oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na nawierzchniach jezdni i chodników warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu.

Zwalczanie śliskości zimowej – zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz likwidujące powstałą śliskość.

Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej – uodpornienie nawierzchni drogi przed powstaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami obniżającymi temperaturę zamarzania wody.

Likwidacja śliskości zimowej – usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, kamiennych lub mechanicznych albo środków tych łącznie.

Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu – posypanie nawierzchni mieszanką piaskowo- solną w celu przeciwdziałania śliskości.

Gołoledź  - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

Szron – osad lodu na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0oC.

Szadź – osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0oC.

Lodowica – warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

Śnieg luźny - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 09-11-2023 12:07

Na skróty