Remont nawierzchni jezdni odcinka ulicy
Zofii Chrzanowskiej w Przemyślu

 

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni odcinka ulicy Z. Chrzanowskiej w Przemyślu polegało na ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno -  bitumicznych. Zostało wykonane utwardzenie istniejących poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Urządzenia infrastruktury podziemnej zostały wyregulowane do poziomu projektowanej nawierzchni.

 

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

 
 
 

 

×

Wyszukaj w serwisie