Wnioski

PDF1. Wniosek - ROBOTY.pdf

PDF2. Wniosek - urządzenia.pdf

PDF3. Wniosek - zajęcie pasa drogowego pozostałe.pdf

PDF4. Wniosek - zgłoszenie awaryjne.pdf

PDF4.1. Przedłużenie awaryjne.pdf

PDF4.2. Zakończenie awaryjne.pdf

PDF5. Oświadczenie o pozwoleniu na budowę.pdf

XLS6. Harmonogram zajęcia pasa drogowego.xls

PDF7. Wniosek A1.pdf
Abonament A1 dla mieszkańców domów przy ulicach objętych strefą płatnego parkowania bądź bezpośrednio przyległych do niej oraz dla mieszkańców strefy zamieszkania obejmującej ulice Starego Miasta, tj. ul. Franciszkańska, K.Wielkiego, Serbańska, Dąbrowskiego, Rynek, Władycze, Śnigurskiego.

PDF8. Wniosek A2.pdf
Abonament typu A2 dla pojazdów stanowiących własność pracowników jednostek innych niż wymienione przy abonamencie typu A3 wykorzystywanych do celów służbowych w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

PDF9. Wniosek A3.pdf
Abonament typu A3:
- dla pojazdów służbowych stanowiących własność jednostek samorządowej strefy budżetowej posiadających swą siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Przemyśl
- dla pojazdów prywatnych pracowników jednostek samorządowej strefy budżetowej posiadających swą siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Przemyśl
- dla pojazdów należących do organizacji prowadzących działalność charytatywną określonych w ustawie z dnia 07.04.1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach lub pojazdów osób prywatnych działających w ramach tych stowarzyszeń przy realizacji celów charytatywnych.

PDF10. Wniosek na udzielenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu.pdf

PDF11. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf

PDF12. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego.pdf

PDF13. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację przebudowę zjazdu z drogi publicznej.pdf

PDF14. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych obiekty - UZGODNIENIE.pdf

PDF15. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych reklamy.pdf

PDF16. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - UZGODNIENIE.pdf

DOC17. Kwestionariusz Osobowy.doc

DOCX18. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II-IV na przejazd pojazdu nienormatywnego.docx
 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie