„Przebudowa nawierzchni ulicy
Dwernickiego w Przemyślu”

 

Realizacja inwestycji polega na:

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych oraz ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno  – bitumicznych na podbudowie z kruszyw łamanych na długości około 110mb

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej,

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

  • wymianie istniejących elementów odwodnienia ulicy

 

Wartość umowna robót wynosi:
 350 846,43 zł brutto

Dokumentacja fotograficzna

 

 

×

Wyszukaj w serwisie