Flaga i Godło PL.png

ZADANIE DOFINANSOWANE
Z REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ

 

Remont drogi krajowej nr 28 – ulica H. Siemiradzkiego
w Przemyślu na odcinku od km 346+828 do km 347+212

 

Dofinansowanie: 
 700 000,00

Całkowita wartość inwestycji:
1 998 772,09

 

Inwestor:

Herb Przemyśl.jpeg

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

logo.png

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl
 

W celu wykonania remontu nawierzchni jezdni i chodników wykonane zostały następujące roboty:

 • rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni oraz ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni tj.: warstwy podbudowy oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej,

 • rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników oraz wykonanie nowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych wraz z częściową wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych,

 • rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonanie nowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych

 • uzupełnienie oraz wymiana istniejących elementów odwodnienia ulicy,

 • regulacja pionowa istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

Zakres rzeczowy inwestycji:

 • studzienki ściekowe betonowe - 14 szt.

 • regulacja pionowa studzienek - 47 szt.

 • ściek przykrawężnikowy - 130 m2

 • krawężniki kamienne / betonowe - 915 m

 • obrzeża betonowe - 710 m

 • nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej - 1 640 m2

 • nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej - 220 m2

 • nawierzchnia jezdni - 3 820 m2

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 02-01-2023 12:26

Na skróty