Flaga i Godło PL.png

ZADANIE DOFINANSOWANE
Z REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ

 

Remont drogi krajowej nr 28 – ulica H. Siemiradzkiego
w Przemyślu na odcinku od km 346+828 do km 347+212

 

Dofinansowanie: 
 700 000,00

Całkowita wartość inwestycji:
1 985 946,33

 

Inwestor:

Herb Przemyśl.jpeg

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

logo.png

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl
 

W celu wykonania przebudowy nawierzchni jezdni i chodników zaplanowano wykonanie robót polegających na:

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni oraz ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni tj.: warstwy podbudowy oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej,

  • odcinkowej rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych wraz z częściową wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych,

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych

  • uzupełnieniu oraz wymianie istniejących elementów odwodnienia ulicy,

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

 

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

 

 
×

Wyszukaj w serwisie