„Wykonanie nawierzchni bitumicznej
ulicy Koźmiana od strony
ulicy Kadłubka w Przemyślu”

 

Realizacja inwestycji polega na:

  • frezowaniu istniejącej nawierzchni jezdni oraz ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno bitumicznych

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo -piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego wraz z wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego
  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

  • wymianie istniejących elementów odwodnienia ulicy
 

Wartość umowna robót wynosi:
... zł brutto

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 13-07-2022 09:08

Na skróty