O nas

NAZWA

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

PRAWNA NAZWA SKRÓCONA

ZDM w Przemyślu

WOJEWÓDZTWO

podkarpackie          

POWIAT

 M. Przemyśl

GMINA

 M. Przemyśl

MIEJSCOWOŚĆ

 Przemyśl

ADRES

 ul. Wybickiego 1

KOD POCZTOWY

 37-700 Przemyśl

NIP

 795-20-76-801

REGON

 650903339

NUMER KONTA

 09 1560 0013 2114 9805 3000 0002

ADRES ESP (ePUAP)

 /zdmprzemysl/skrytka

DANE DO FAKTURY

 

Nabywca:
Gmina Miejska Przemyśl
Rynek 1
37-700 Przemyśl
NIP: 795 - 231 - 95 - 92

 

Odbiorca:
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Wybickiego 1
37-700 Przemyśl

 

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu jest jednostką organizacyjną i budżetową, będącą zarządem drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, przy pomocy której Prezydent Miasta Przemyśla wykonuje swoje obowiązki jako zarządca dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych Miasta Przemyśla. Swoim zakresem działania obejmuje zadania związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną tych dróg (Dz.U.2020.0.470 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; art.20), a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynowanie robót w pasie drogowym, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi podległymi Prezydentowi Miasta Przemyśla,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie z tego tytułu opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 10. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 11. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 12. wykonywanie niezbędnych robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 14. wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, w sytuacji gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 15. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 16. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
 17. sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych Miasta Przemyśla,
 18. pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego, dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla,
 19. pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania,
 20. dokonywanie kontroli w zakresie parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania,
 21. wykonywanie praw i obowiązków beneficjenta środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na zasadach i trybie określonym przez odrębne przepisy i umowy finansowe,
 22. inne zadania zlecane przez zarządcę drogi, a nie związane z zarządzaniem drogami publicznymi.
Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk

Na skróty